Petrini

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti je nejdůležitějším partnerem Křesťanského rodinného centra petrklíč.

Jsme společenství, ve kterém žijeme v chudobě, čistotě a poslušnosti, abychom mohli cele stát před eucharistií a sami se stávat eucharistií – chlebem pro druhé a pro svět – a svým životem už tady na zemi svědčit o velikosti Boží lásky. Jsme společenstvím, ve kterém si přejeme prožívat vztahy k sobě, k druhým lidem a ke světu z příkladu Ježíše Krista, který poznáváme v evangeliu, a ze vztahu k Ježíši Kristu, kterého poznáváme v eucharistii. Skrze Něho a s Ním a v Něm sdílíme ve společenství bratří život jako vzácný dar každý ve své jedinečnosti, neopakovatelnosti a originalitě povolání. To, co nás v naší různosti spojuje, je evangelium a eucharistie, jak je objevuje náš zakladatel P. Klement Petr.

Jsme společenství, které v sobě podle jeho odkazu spojuje kontemplaci a aktivitu ve světě. Evangelium a eucharistie nás učí lásce, kterou Kristus miluje člověka a svět, a evangelium a eucharistie jsou také tím, co chceme v plnosti a formou zasvěceného života žít a člověku a světu přinést. Evangelium zvěstujeme vyučováním, kázáním, službou katecheze a duchovních cvičení. Eucharistii žijeme v adoraci, v osobní i společné modlitbě a v lásce k sobě, k lidem a ke světu. Snažíme se vytvářet místa pokoje naplněná vzájemnou důvěrou, otevřeností, vstřícností a svobodou, kde si vážíme jeden druhého i s jeho životními zkušenostmi.

Jsme společenství, kde chceme být těmi i s těmi, kteří hledají a nacházejí smysl svého života v Bohu a kteří k němu jedinečným způsobem směřují. Žijeme obecné i služebné kněžství jako bratři v komunitách nebo pracujeme jednotlivě ve farnostech.