Kultura

Kultura

KRC Petrklíč organizuje kulturní akce nejen pro rodiny s dětmi – koncerty, divadla pro děti i dospělé ale také besedy a přednášky. 

Před vánoci a velikonoci pořádáme benefiční prodej na podporu hospicové péče v jihočeském kraji.

 

 

Táta, máma, děti

Táta, máma, děti

Křesťanské rodinné centrum PETRKLÍČ z. s.

 

 

je veřejný prostor, pro setkávání rodičů a dětí, navozuje vědomí soudržnosti v rodině, rozvíjí místní komunitu a oslovuje i další obyvatele města a povzbuzuje je k prorodinným aktivitám. Podporuje výchovu k manželství a mezigenerační soužití.

 

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

 

Volná herna pro děti s rodiči – každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin

Sv. smíření pro rodiče s hlídáním dětí – první úterý v měsíci od 10 hodin

Tvoření pro děti i rodiče, besedy, přednášky, modlitební společenství maminek…

Aktutální program mimo běžný provoz je vždy inzerován v aktualitách a na facebookovém profilu.

 

Projekty a aktivity KRC Petrklíč

 

Rok s patrony – kulturně společenský projekt podporovaný Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem. V každém měsíci zasvěcujeme jeden týden konkrétnímu světci a jeho charismatům, kterým podřizujeme program.

Žena pro ženy – je aktivita pro naše maminky, babičky i tety. Každý měsíc zveme na neformální popovídání ženu, která, doufáme, bude pro ostatní ženy inspirací. Aktivita je podpořena ze sociálního programu Statutárního města České Budějovice.

Petrklíč mostem – integrační projekt pro komunity slovenské a ukrajinské menšiny žijící v Jihočeském kraji. Neformální mezigenerační setkání jsou základem pro respektování svého okolí. Osvětový projekt s edukačními přesahy a poznáním příbuzných kultur je novým prvkem v sociální činnosti našeho spolku. Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Krajské setkání nedonošených dětí – osvětová aktivita pro rodiny se specifickými potřebami. U příležitosti setkání vytvoříme prezentaci organizací pomáhajících těmto rodinám, a to jak v teoretickém modelu, tak v praktických výstupech přímo s aktivitami pro nedonošené děti různých věkových skupin.

Komunitní centrum pro mládež a rodinu – rekonstrukcí prostor bývalých učeben na centrum s tvořivými aktivitami pro seniory v dopoledních hodinách a studenty odpoledne či večer, bychom rádi přispěli k nabídce sociálních a volnočasových služeb pro obyvatele Českých Budějovic.

Komunitní zahrada – revitalizací klášterní zahrady na komunitní prostor bychom rádi přispěli k odpočinkovým a     meditativním prostorám v centru města.

 

Chcete-li podpořit činnost našeho spolku, můžete nám poslat finanční dar v jakékoliv výši.
Pro tento účel jsme zřídili transparentní účet číslo: 277698229/0300

Petrini

Petrini

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti je nejdůležitějším partnerem Křesťanského rodinného centra petrklíč.

Jsme společenství, ve kterém žijeme v chudobě, čistotě a poslušnosti, abychom mohli cele stát před eucharistií a sami se stávat eucharistií – chlebem pro druhé a pro svět – a svým životem už tady na zemi svědčit o velikosti Boží lásky. Jsme společenstvím, ve kterém si přejeme prožívat vztahy k sobě, k druhým lidem a ke světu z příkladu Ježíše Krista, který poznáváme v evangeliu, a ze vztahu k Ježíši Kristu, kterého poznáváme v eucharistii. Skrze Něho a s Ním a v Něm sdílíme ve společenství bratří život jako vzácný dar každý ve své jedinečnosti, neopakovatelnosti a originalitě povolání. To, co nás v naší různosti spojuje, je evangelium a eucharistie, jak je objevuje náš zakladatel P. Klement Petr.

Jsme společenství, které v sobě podle jeho odkazu spojuje kontemplaci a aktivitu ve světě. Evangelium a eucharistie nás učí lásce, kterou Kristus miluje člověka a svět, a evangelium a eucharistie jsou také tím, co chceme v plnosti a formou zasvěceného života žít a člověku a světu přinést. Evangelium zvěstujeme vyučováním, kázáním, službou katecheze a duchovních cvičení. Eucharistii žijeme v adoraci, v osobní i společné modlitbě a v lásce k sobě, k lidem a ke světu. Snažíme se vytvářet místa pokoje naplněná vzájemnou důvěrou, otevřeností, vstřícností a svobodou, kde si vážíme jeden druhého i s jeho životními zkušenostmi.

Jsme společenství, kde chceme být těmi i s těmi, kteří hledají a nacházejí smysl svého života v Bohu a kteří k němu jedinečným způsobem směřují. Žijeme obecné i služebné kněžství jako bratři v komunitách nebo pracujeme jednotlivě ve farnostech.